Mladovický lom

 

 

 

 

 

 

N 49° 42.828 E 014° 45.619

 

Mladovický migmatit

Tento poměrně rozměrný lom se nachází mezi Postupicemi a Mladovicemi na místě soutoku Novoveského potoka a Chotýšanky. V současné době zde těží firma Bes kámen na stavební účely, dají se zde koupit různé frakce kameniva a štěrků. Materiál se také používá pro zimní posyp komunikací.

 

Na mladovický lom se zkuste podívat nejen z geologického, ale také krajinného hlediska. Přece jenom se jedná o poměrně silný zásah do původního krajinného rázu. Lom je navíc vidět ze širokého okolí a zdejší obyvatelé ho musí považovat za stálou součást místní přírody. Těžba se čím dál tím více prokousává kopcem nazvaným Věž, jehož vrchol dosahuje nadmořské výšky 574 m.

Trocha geologie…
Mladovické horniny spadají pod geologickou jednotku Moldanubika variského stáří.  Složitými geologickými procesy vznikly někdy před 300 – 370 miliony let. Přeměna těchto hornin probíhala za vysokých teplot dosahujících hodnot až 700 °C a tlaku odpovídajícího hloubce několika desítek kilometrů pod zemským povrchem. Na povrch byly vyzdviženy přibližně před 250 miliony lety. Mladovický migmatit má typickou deskovitou strukturu uloženou do mohutných vrás. Z hlediska migmatitů je zde možné najít více typů. Hojně je zastoupen biotický migmatit a leukokrativní migmatit s obsahem biotitu. Oba typy se liší především množstvím zastoupeného nerostu biotitu, který má typickou černou barvu a v hornině ho můžete snadno zpozorovat.

BIOTICKÝ MIGMATIT
Typická našedlá mladovická jemně až středně zrnitá hornina, v níž lze spatřit krystaly plagioklasu, draselného živce a většího množství biotitu. Poslední jmenovaný nerost se navíc koncentruje v průběžných páscích, které se střídají se světlými pásky a čočkami, v nichž není zcela vůbec obsažen. Tento typ je poměrně dost zvrásněn, což je místy vidět i v lomu.

LEUKOKRATIVNÍ MIGMATIT S BIOTITEM
Oproti předchozímu typu obsahuje velmi malé množství tmavého biotitu, navíc jsou v něm ovšem viditelná zrna granátu, která způsobují typické zbarvení. V Mladovicích se tento typ migmatitu vyznačuje pokročilou migmatizací, tavením. Tato hornina náleží do popovického komplexu, což je dílčí jednotka při styku středočeského plutonu a moldanubických pararul. Oproti celku pararul byly tyto migmatity tektonicky vyzdviženy z větší hloubky.

 


 

 


copyright © 2024 kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se